Svět Square

Filozofie školy        Vaše otázky        Družina a kroužky        Dokumenty

FILOZOFIE ŠKOLY

Místo pro nejdůležitější
lidi na světě.

Respektujeme individuální osobnost, nadání i specifické potřeby každého z dětí. Veškeré naše snažení je podřízeno jejich zájmu, vzdělávacím potřebám a přípravě na budoucí uplatnění v životě.    

Vzdělávací program Letokruhy  

V názvu našeho vzdělávacího programu „Letokruhy“ je výstižná symbolika. Začínáme s dětmi od toho, co vidí kolem sebe až po témata vzdálenější, obecnější a abstraktnější.

Každé téma má navíc další vrstvy, které definují úroveň znalostí dítěte – od první vrstvy „začínám“, až po čtvrtou „jsem expert, takže umím pomoct i ostatním“.

Cílem je po celou dobu studia poskytovat dětem optimální podmínky pro rozvoj jedinečnosti každého z nich.

Cesta k poznání světa i sebe sama

Unikátnost, vnitřní motivace, (sebe)poznání, flexibilita, adaptabilita. Na těchto hodnotách stojí vzdělávací program, přístup učitelů i prostředí naší školy. Pracujeme se silnými i slabšími stránkami každého dítěte, respektujeme individuální dynamiku, energii a pracovní tempo. Učíme děti "učit se" a nastavovat si vlastní cíle, aby si dokázaly hledat vlastní cestu a uměly se poučit z chyb.

Každé z dětí má zaslouženou pozornost

Třídní skupiny mají maximálně 22 dětí, což umožňuje učitelům individuálně reagovat na každé dítě a podporovat je při každodenních činnostech. Zároveň má učitel možnost s každým z dětí navázat hluboký osobní vztah, stát se jeho empatickým podporovatelem a zprostředkovatelem zkušeností.

Angličtina na úrovni dětem otevírá nekonečné možnosti

Důraz klademe na komunikační dovednosti nejen v češtině, ale také v angličtině. Považujeme ji za přirozenou součást života ve Square, proto je i součástí programu od první třídy. V prvním a druhém ročníku je ve třídě přítomen anglický učitel zhruba polovinu času celé výuky, později je to minimálně třetina. Díky rodilým mluvčím také v roli garantů některých projektů a úkolů, používají děti jazyky zcela přirozeně i mimo výukový program.

Základní školu Square opouští zralá osobnost 

Absolvent základní školy je kompetentní mladý člověk, který dokáže sám sebe prezentovat a obhájit v osobním i profesním životě. Disponuje emoční inteligencí, týmovou kompetencí, komunikační a reflexní kompetencí, plynule komunikuje v anglickém jazyce a dokáže nést vlastní zodpovědnost za učiněná rozhodnutí.

VAŠE OTÁZKY

Na co se nás nejčastěji ptáte?

Jste zaměřeni na výkon, nebo na štěstí dětí?

Stejně jako ve školkách Bambíno, je pro nás základem rozvíjet děti ve všech směrech – jak intelektuálních, tak emočních, s respektem k jednotlivci. K výkonu je tak motivujeme přirozeně. Našim cílem je, aby ze školy odcházely děti, které jsou svobodné, rozumně uvažující, zodpovědné za své chování a činy a připravené na současný svět. To vše způsobem, který respektuje jednotlivce a jeho svobodu, ale také nastavuje pravidla a hranice. Vzděláváme malé lidi tak, aby měli vzdělávání rádi, byli šťastní, ale zároveň dosahovali kýžených výsledků.

Jaké je napojení výuky na reálný svět?

Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby se nabyté znalosti a kompetence prolínaly a děti je mohly používat v různých oblastech výuky. Podporuje zvídavost dětí a rozšiřuje jejich obzory v zájmových oblastech.

Program Square propojuje svět obklopující děti a jejich momentální chápání světa. V prvním ročníku vycházíme od zkoumání nejbližší rodiny, domova a jeho okolí, v dalších ročnících se pak okruh působení rozšiřuje na město, stát, Evropu, svět a vesmír. Na druhém stupni je nosnou kostrou vzdělávacího programu vývoj Země a lidstva.

V práci s dětmi reagujeme na jejich dynamiku a potřeby a učíme je, že udělat chybu je cesta k dalšímu hledání, změnám a jinému řešení. Abychom se vyhýbali teoretizování o reálných a konkrétních věcech ze světa kolem sebe, zařazujeme do výuky bezpočet workshopů a projektů ve škole i mimo ní (muzea, galerie, exkurze do přírody apod.).

Jak bude „vypadat“ absolvent školy?

Naším cílem je, aby absolvent školy měl pevné místo v reálném, pestrém světě - tedy člověk, který dokáže propojit teoretické i praktické znalosti, který je schopen kriticky přemýšlet a který umí své názory i myšlenky prezentovat.

Absolvent školy bude vybaven kromě teoretických všeobecných znalostí vycházejících z RVP ZV (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání) také bohatými zkušenostmi, které vycházejí z prožitků a logického navázání výuky na reálný svět. Věříme, že vlastní zkušenost je mnohem cennější, než pouhé teoretické znalosti. Právě propojení znalostí s možnostmi reálného využití dokáží dětem nabídnout jasnou a konkrétní představu o zaměření, kterému se chtějí dále věnovat a učí je hledat souvislosti mezi jednotlivými oblastmi.

Náš absolvent bude vybaven bohatými jazykovými dovednostmi, zejména v anglickém jazyce (zařazen od 1. třídy), který je přirozenou součástí výuky ve škole a následně i zapojením druhého cizího jazyka.

Jaké máte učitele?

Vybíráme ty nejlepší učitele z celého světa. Proto je výběr pro Square velmi specifický, pečlivý a probíhá ve trojkolovém řízení. U učitelů hodnotíme mnoho aspektů. Kromě odborné připravenosti, také úroveň měkkých dovedností, respektující přístup k dětem, kreativitu při tvorbě aktivit pro děti, organizaci práce, vzdělávací přístup, flexibilitu, i jejich osobnostní přístup v případě nečekaných situací. Hodnotíme také jejich jazykové dovednosti.

Jak škola přistupuje k individuálním potřebám žáka (program pro nadané děti, program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami– ADHD, dys, apod.)?

Každý člověk je originál, a podle toho přistupujeme k nabídce vzdělávání. Klademe velký důraz na výběr pedagogů zejména proto, aby dokázali respektovat jedinečnost, individuální potřeby a pracovní tempo každého dítěte.

Nabídka metod, pomocí kterých s dětmi pracujeme, je rozmanitá. Věříme, že se různé druhy činností a praktické propojení výuky s realitou potkají s lepším pochopením daných témat u dětí s jakoukoliv potřebou. Děti nadané si mohou volit „expertní úroveň“ znalostí a postupovat vlastním tempem, což náš promyšlený program přirozeně umožňuje. Děti se specifickými poruchami nebo děti integrované mohou naopak volit v různých oblastech základní úroveň, a volit si své rozšíření v oblastech, které je zajímají.

V případě potřeby mohou děti využívat služeb poradny pro individuální lekce, kompenzační cvičení apod. Stejně jako pedagogové budou s poradnou konzultovat případné individuální nastavení výuky pro děti se SVP. Pokud to bude situace vyžadovat, navážeme spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními či specializovanými odborníky.

Je ve škole psycholog, speciální pedagog, asistenti pedagoga?

Odborný dohled ve škole zajišťuje školní poradenské pracoviště Poradna Square: školní logoped, školní speciální pedagog, krizový intervent, metodik prevence a výchovný poradce. Poradna slouží pro děti, rodiče, i zaměstnance. Asistenti jsou ve škole dle potřeb dětí a pedagogů – osobní asistent, asistent pedagoga.

Má Square školní parlament? Co mohou děti ve škole ovlivňovat?

Dveře ředitelny, kanceláře, poradenského pracoviště i všech učitelů ve Square jsou dětem otevřené. Děti mohou přicházet se svými náměty, připomínkami i obavami a potížemi kdykoliv. Škola má nicméně i školní parlament, ve kterém se scházejí děti z různých tříd a ročníků a společně řeší, jak bude naše/jejich škola vypadat a fungovat. Ve větších projektech je školní parlament spojkou mezi vedením školy a jejími žáky.

Učíte podle Hejného matematiky?

Metoda Hejného se u nás vyučuje na prvním stupni. Na druhém stupni jsou v tuto chvíli integrovány prvky Hejného matematiky do „klasické“ metody. Vzhledem k tomu, že respektujeme možnost volby, naši učitelé si mohou dle svých preferencí vybrat, do jaké míry budou prvky Hejného matematiky na druhém stupni využívat. 

Důležitější než metoda sama je ale jednoznačně pedagogovo nadšení pro vzdělávání. Pak velmi snadno přenese své nadšení těmi správnými metodami na děti a ty se budou rády učit - ať už to bude podle klasické metody nebo metody Hejného.

Jaká je filozofie vzdělávacího programu?

Chápat věci v souvislostech - praktické využití znalostí - učit se učit - motivace rozvíjet se - umění reflexe a sebereflexe.

Square díky propracovanému vzdělávacímu programu, moderním metodám vzdělávání, vlastní (sebe)reflexi a skvělým pedagogům pracuje s dětmi tak, aby chápaly věci v souvislostech, učily se to, co mohou vzhledem ke svému věku rovnou použít a měly tak vlastní motivaci vědomosti i kompetence zvládnout. Ve Square je pro nás důležité, aby si děti vzdělávání užívaly, měly ho rády a chtěly se tak rozvíjet samy.

Naše multikulturní prostředí samo o sobě podporuje respekt k ostatním i individuální přístup. My jdeme ale o krok dál a aktivně pracujeme s emocemi u jednotlivých dětí, stejně jako s celkovým klima třídy a školy. A to nejen přes kulturu školy, kterou spoluvytváříme s dětmi, ale i přes projektové propojení dětí z různých ročníků a s reálným světem, a propracovaný systém preventivních programů, s nimiž začínáme při nástupu dětí do školy.

Jak se ve Square učí?

Naším cílem je, aby to, co si děti od nás odnesou, mohly používat celý život.

Děti se u nás naučí učit se, protože to je jedna z kompetencí, kterou budou vždy potřebovat. Proto výuka ve Square probíhá v integrovaných předmětech a projektech, aby si děti osvojovaly vědomosti v souvislostech a naučily se je plně využívat.

Pro každý ročník jsou ve Square připraveny oblasti, kterými dítě během roku projde a pro každou oblast je připraven povinný základ, kterým se zabývají všechny děti, aby byly naplněny kompetence povinné pro základní vzdělání. Tento základ určuje škola, ale také děti si mohou vybrat oblasti, ve kterých se chtějí rozvíjet nad rámec nabízené základní výuky dle svých zájmů a možností (v nižších ročnících ve spolupráci s učitelem a rodiči) - tím zaručujeme individuální přístup ke každému dítěti.

A protože každé dítě, stejně jako každý dospělý, zvládá některé oblasti skvěle, některé dobře a s některými potřebuje větší pomoc, učí se děti hodnotit sebe i ostatní, aby se naučily efektivně dávat a v klidu přijímat rozvojovou zpětnou vazbu. Square podporuje „učení se z chyb“.

Je ve škole možné vybrat si zaměření?

Každý má možnost dělat věci po svém. Proto si děti mohou od 4. třídy vybrat svůj Svět Extra. Pokud v průběhu zjistí, že vybrané zaměření pro ně není to pravé, nevadí, mají možnost „poučit se z chyby“ a svou volbu po dvou letech změnit. Nabídka se průběžně aktualizuje, takže si mohou vybírat například mezi vědou, uměním, dalším jazykem, sportem apod.

Známkujete a jak ověřujete znalosti dětí?

Ve Square jsme vytvořili vlastní systém hodnocení, který spojuje reflexi od učitele a vlastní sebereflexi dítěte.

Reflexe učitele je kombinací procentuálního a slovního hodnocení. Procentuální hodnocení jsme zvolili proto, že klasická škála 1 - 5 nám přijde pro individuální hodnocení nedostatečná. Každé hodnocení v procentech je každopádně doplněno o slovní hodnocení tak, abyste vy i děti věděli, kde se daří a kde je ještě prostor pro rozvoj.

Součástí hodnocení je také sebereflexe ze strany dítěte. Dětem tím dáváme nejen možnost do značné míry ovlivnit, na co se chtějí samy zaměřit, ale také prostor, aby samy dokázaly sebekriticky zhodnotit dovednosti a pokroky, a to atraktivní a hravou formou. Reflexe je natolik flexibilní, aby si dítě, ve spolupráci s učitelem, mohlo sestavovat cíle a projekty, které budou jemu „šité na míru“ a zároveň podporovaly další oblasti vývoje, zejména pak měkké dovednosti, na které klademe při sestavování školního vzdělávacího plánu obzvláště velký důraz. Zároveň tato sebereflexe slouží jako zpětná vazba pro rodiče, kteří vidí již splněné stupně a oblasti, na kterých se zrovna pracuje.

Systém reflexe jsme sestavili i s vědomím přechodu dětí na střední školy. Závěrečné hodnocení na konci roku v rámci vysvědčení bude tedy jednak souhrnem průběžného hodnocení z celého roku (procentuální výpis se slovním hodnocením), zároveň také klasický přepis do známkového systému tak, aby byl přechod na jakoukoliv střední školu jednodušší a pro ostatní školy bez problémů pochopitelný.

Klasické přepadovky ústního zkoušení a písemky u nás nečekejte. Nechceme děti nachytat, chceme, aby učivo pochopily, rozuměly mu a uměly ho prakticky využít. Děti proto předem ví, kdy, proč a jakou formou bude probíhat "kontrola nabytých vědomostí".

Pracují děti individuálně nebo v týmech?

Individuální i týmová práce je ve Square zastoupena rovnoměrně, a to jak ve výuce, tak při zpracování „domácích“ úkolů. Domácí úkoly fungují v podobě projektů, které mají děti během školního roku vypracovat. Tyto projekty řeší děti individuálně, ve dvojicích nebo týmech - v čase a místě, který si k tomu samy určí (ve škole, v družině, nebo doma). Každý projekt po zpracování prezentují svým spolužákům.

Vzděláváte kontextově?

Ano - ve Square se děti vzdělávají tak, aby co nejvíce věcí zažily nebo si samy vyzkoušely, a tím i pochopily souvislosti. Věříme totiž, že prožitek, který z toho budou mít, jim pomůže k pochopení. Zároveň víme, že vědomosti a kompetence, které během prožitku získají, lépe zpracují, uchovají a v pravou chvíli znovu použijí.

Jaká je skladba předmětů?

Školní vzdělávací program Square se skládá z integrovaných předmětů, čímž je zachována propojenost učiva a jeho logická stavba ve vztahu k okolnímu světu tak, jak jej žijeme.

Ve Square jsou tyto povinné předměty:

1. Svět češtiny / The World of English – zahrnuje gramatiku, lingvistickou stránku vyučovaných jazyků (i cizích), ale také literaturu a sloh.

2. Svět čísel – předmět zabývající se řešením úloh, pochopením základních matematických operací, logickým myšlením, vnímáním prostorovosti světa okolo nás (svět se skládá z geometrických tvarů).

3. Svět proměn – zahrnuje témata zabývající se vším, co se mění v čase, případně prostoru - dějiny Země, světa, státu, města, domova v proměnách času, vývoj člověka atd. Svět proměn začíná od 4. ročníku.

4. Svět vědy – zahrnuje témata zkoumající bezprostřední okolí, jeho pozorování apod., zkoumá svět z fyzikálního, chemického, biologického a environmentálního hlediska.

5. Svět ICT – rozšiřuje digitální gramotnost a mimo jiné v něm žáci objevují i krásy blokově orientovaného programovacího jazyka nebo experimentují s prostorovou modelací objektů / staveb k hlubšímu pochopení informací z jiných Světů SQ. Svět ICT je zařazen od 5. ročníku.

6. Svět umění – zahrnuje praktické a estetické vnímání světa –  výtvarné umění, hudba, tanec, divadlo

7. Svět v pohybu – cílem této oblasti je tvorba pozitivního vztahu k pohybu, pravidelnost aktivního odpočinku jako nedílné součásti zdravého životního stylu.

8. Extra – od 4. ročníku si mohou žáci vybrat svůj volitelný předmět. Nabídka se v průběhu let proměňuje a aktualizuje. Může být na výběr například z Extra vědy, umění, dalšího jazyka, sportu.

Jak probíhá výuka cizího jazyka?

Děti ve Square mají od 1. třídy angličtinu. Angličtinu považujeme za přirozenou součást života ve Square, a tak k ní i přistupujeme. V 1. a 2. třídě je přítomen anglický učitel zhruba polovinu času celé výuky, do 5. třídy je ve výuce přítomný minimálně třetinu času. Na druhém stupni využíváme angličtinu jako přirozenou součást integrovaných předmětů, v projektech i ve volnočasových aktivitách. Naším cílem je, aby každé dítě nejpozději v 9. třídě dosáhlo úrovně B2 (FCE).

Od 6. třídy si děti volí druhý cizí jazyk. Už od 4. třídy si však děti mohou přibrat v rámci jazykového zaměření druhý cizí jazyk jako předmět Extra.

A protože celý vzdělávací program Square je založen na praktickém využití získaných znalostí, dovedností a prožitku, a v naší škole pracují i rodilí mluvčí, kteří jsou pro děti garanty některých projektů a úkolů, používají děti jazyky přirozeně, komunikativní metodou - i mimo výukový program.

Jaké kompetence škola rozvíjí?

ZŠ Square svým školním vzdělávacím programem Letokruhy cíleně rozvíjí všech 6 základních kompetencí shrnutých v RVP ZV (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání).

Kompetence k učení – systémem milníku a dohod, učí děti pracovat s časem a zdroji informací, nabízí jim metody kritického čtení a psaní tak, aby si dokázaly účinně informace vyhledávat, zpracovat a transformovat je do přehledné prezentace. Učí děti hledat souvislosti a získané informace propojovat a aplikovat kdykoli a kdekoli je třeba. Učí je poznávat své silné stránky, učební styl a tím hledat efektivní cesty pro celoživotní vzdělávání. Podporuje zvídavost a pomáhá jim pracovat na dovednosti nastavování vlastních cílů. Děti se učí pozorovat, zkoumat, experimentovat a výsledky svých pozorování shrnout do kvalitních výstupů.

Kompetence k řešení problémů – děti se učí aplikovat kritické myšlení a hledat různé strategie dosahování cílů, řešení úkolů. K cíli nevede jen jedna cesta, respektování postupů a názorů ostatních a inspirování se navzájem vede k širšímu pohledu na danou problematiku. Metody práce mimo jiné učí děti adekvátní argumentaci a umění prezentovat nalezená východiska.

Kompetence komunikativní – už od počátku vzdělávacího procesu ve Square se děti učí logicky stavět své výpovědi. Učí se jasně vyjádřit své potřeby a komunikovat s vrstevníky a dospělými. Učí se komunikovat svá zjištění a pozorování před kamarády ze školy, ale také volit vhodné komunikační prostředky pro prezentaci své tvorby nad rámec školy. V rámci předmětu „Umění a tvorba“ se učí vyjadřovat svá sdělení všemi uměleckými směry, učí se porozumět tvorbě ovlivňované proudem času a momentálním smýšlením lidí dané doby a samostatně tvořit literární, ale i výtvarně obrazná zpracování témat a vhodně je prezentovat.

Kompetence sociální a personální – díky přístupu respektujícímu jedinečnost každého, učíme děti vzájemné toleranci. Podporujeme jejich vlastní rozvojové schopnosti a pomáháme jim hledat silné stránky. Činnosti, které děti ve škole provozují, jsou jednak individuální, tak týmové. Klademe důraz na základní pravidla a strategie práce v týmu, respektování odlišného názoru a práva na demokratickou atmosféru v týmech. Zároveň svoboda bez pravidel může směrovat k anarchii a je třeba budovat osobní odpovědnost za daný úkol a roli, kterou v týmu zastávám. Metody, které dospělý Squarák užívá při práci s dětmi, jsou podporující, respektující a napomáhající budovat stabilní osobnost a pohlížet na vzdělání jako možnost rozvoje osobnosti. S tím souvisí i umění sebereflexe a rozvojové zpětné vazby, kterou se děti učí od počátku docházky do Square.

Kompetence občanské – díky multikulturnímu prostředí a kvalitnímu ŠVP Letokruhy se děti od 1. třídy učí propojovat nabyté znalosti se světem okolo sebe. Učí se chápat fungování ekosystémů a dopady jednání každého z nás na nejbližší okolí. Pokud se děti zorientují v historických událostech, mohou pak pochopit některé události z moderních dějin, které logicky vycházejí z těchto milníků. Při poznávání světa okolo sebe si děti utváří vztah ke svému domovu a snaží se jej svým konáním pozitivně ovlivňovat. V rámci vzdělávacího procesu děti poznávají a porovnávají nejrůznější kultury, náboženství a učí se je respektovat a chápat jedinečnosti a odlišnosti jako součást každodenního života.

Kompetence pracovní – díky pochopení provázanosti světa děti chápou a aplikují postupy, které pomáhají pozitivně ovlivňovat své okolí. Nesou odpovědnost za svá rozhodnutí a přijímají své úkoly s osobní zodpovědností. Umí aplikovat a zobecňovat nabyté znalosti. Mají vytvořený pozitivní vztah ke vzdělávání a chápou jej jako celoživotní proces. Chápou důležitost práce, nebojí se zhostit svého úkolu a zároveň umí účinně relaxovat. Rozumí pojmu syndrom vyhoření a využívají prostředky prevence proti němu. V rámci vzdělávacího procesu se učí finanční gramotnosti a znají náležitosti základního smluvního vztahu, jednoduchého rozpočtu domácnosti a nakládání s penězi. Budují bezpečné pracovní i vztahové prostředí a umí se účinně bránit proti nevhodnému, nebezpečnému jednání a konání. Na konci vzdělávacího procesu jsou připraveni rozhodnout se a vybrat další vzdělávání podle sebe a svých dispozic.

Jaká je kapacita školy a tříd?

Square je základní škola se zastoupením všech ročníků. V 1. až 9. ročníku máme obvykle jednu třídu s maximálně 22 dětmi.

Jak je škola otevřená?

Výuka ve Square začíná v 8.30 h, nicméně děti mohou přicházet do školy již od 7.30 h, kdy je k dispozici ranní družina. Odpoledne funguje školní družina, nebo školní klub do 18 h. Děti je možné vyzvedávat nejdříve od 14 h (1. – 3. třída), respektive od 15 hod (4. – 9. třída).

Jak využíváte moderní technologie a jak s nimi pracujete?

Uvědomujeme si, že moderní technologie jsou již přirozenou součástí každodenního života člověka. Škola je vybavena moderními technologiemi tak, jak se s nimi setkáváme v reálném životě. Nejsou formou vzdělávání, nýbrž jejím prostředkem - stejně jako knihy, hry, pastelky nebo kružítka. Velcí i malí lidé tak mají možnost využít ke své práci nebo hře počítač, tablet, projektor či audiosystém.

Už od 1. ročníku děti na práci s digitálními technologiemi připravujeme a zahrnujeme do výuky preventivní programy, které děti učí pracovat s ICT bezpečně a smysluplně.

Od 3. ročníku děti digitální technologie běžně využívají v integrovaných předmětech i během přípravy projektů. Od 5. ročníku se pak podrobněji seznamují fungováním digitálních technologií a s dětem přístupným programovacím jazykem.

Jak si děti mohou ve škole odpočinout?

Program je koncipován v blocích, během kterých mohou děti libovolně pít či reagovat na další základní fyziologické potřeby. Mezi každým blokem je plánovaná přestávka. Mezi dopoledním a odpoledním blokem je delší přestávka na oběd a relaxaci.

Pro relaxaci o přestávkách i během programu je přizpůsobena každá učebna svým architektonickým členěním. Když dítě potřebuje být o samotě, má vždy možnost relaxace v odpočinkové místnosti. Odpolední bloky jsou organizovány volněji, tudíž je v nich větší prostor pro relaxaci.

Jak probíhá pravidelné setkávání s rodiči?

Setkávání s rodiči máme rozděleno do několika oblastí. Na začátku roku se rodiče dozví veškeré organizační záležitosti spojené s průběhem školního roku a dostanou podrobné informace o specifickém systému hodnocení jejich dětí, kterou ve Square děláme tak, aby věděli, jaké výstupy mohou očekávat a do jaké míry mají nechat dětem prostor pro samostatnost a zodpovědnost za vlastní práci a přípravu. Průběžná informovanost o dění ve škole (např. expediční výjezdy) je samozřejmá.

Dvakrát ročně se mohou rodiče účastnit Npartity - tedy hodnocení dítěte, kterého se účastní rodič, dítě, třídní učitel a v případě potřeby i další odborník (ředitel školy, speciální pedagog apod.).

Další možnosti setkávání a průběžné podávání zpětné vazby o průběhu vzdělávání je formou osobního setkání přímo s učitelem, či jiným pracovníkem školy, se kterým je možné domluvit si schůzku.

Pokud nejsme rozhodnuti, můžeme mluvit osobně s ředitelem/učitelem?

Samozřejmě jsme vám k dispozici. Před rozhodnutím je možné domluvit si prohlídku školy a doptat se na všechny další otázky, které vás zajímají. Kontaktujte nás na e-mailu ahoj@skolasquare.cz nebo telefonicky na +420 602 633 310.

Jaké je školní stravování?

Square využívá jídelnu budově školy ve Svatoslavově ulici. Kromě oběda dostávají děti ve škole dopolední i odpolední svačinu. Důležitá je pro nás zdravá a pestrá strava s možností výběru. Myslíme na vegetariány, ale i děti se specifickými stravovacími návyky, které jsou ovlivněny zdravotními nebo náboženskými potřebami. Samozřejmostí je také celodenní pitný režim. V průběhu celého dne mají malí i velcí přístup do malé kuchyňky, kde si mohou sami připravit pití nebo svačinu.

Jaké akce škola pořádá?

Škola organizuje pravidelně školy v přírodě, plavecké a lyžařské výcviky, sportovní kurzy, expedice, představení a workshopy pro rodiče, které spojují třídy, ročníky i rodiče. Mimo to má každá třída vlastní roční rozpočet, který může použít na výlety, exkurze, přednášky atd. dle svého uvážení.

Jak se mohou zapojit rodiče?

Rodiče se mohou do života Square zapojit dle své chutě a možností, a to od účasti na různých akcích, které pro ně škola pořádá, přes jejich spoluorganizaci, až po účast ve školské radě, kde se mohou přímo podílet na správě školy.

Jaké jsou doplňkové služby?

Škola nabízí široké portfolio služeb. Samotný vzdělávací program je možné rozšířit každý pracovní den až do 18.00 a doplnit o různé kurzy (vzdělávací, sportovní...) organizované školou nebo o pravidelné odpolední kroužky.

Ve školní poradně je možné využít rozšířené služby speciálního pedagoga, logopeda nebo psychologa.

Škola také poskytuje dopravu vlastními mini autobusy.

Umíme zorganizovat víkendovou nebo noční narozeninovou oslavu ve škole nebo v našich vilách se zahradami na Vinohradech a v Dejvicích s programem a výzdobou.

S jakými organizacemi škola spolupracuje?

V rámci vzdělávání  je naším partnerem nezisková organizace Step by Step ČR, prostřednictvím které jsme získali dovednosti v programu Začít spolu. Tyto myšlenky nyní předáváme ve škole dál. Důležitá je pro nás i spolupráce s platformou European School Education Platform, která umožnuje mezinárodní spolupráci škol po celém světě.

Několik let také spolupracujeme se společností Sport Kids, která organizuje sportovní kurzy pro děti. Vodácký kurz pro nás na míru připravuje organizace CVOK.

Vedeme naše Skvéráky k empatii, laskavosti a pomoci, proto se každý rok zapojujeme do různých charitativních projektů. Již několik let podporujeme projekt Krabice od bot, který je pořádán Diakonií. Aktivně se účastníme Dne laskavosti. Opakovaně jsme podpořili projekt Diakonie – výstavbu domu Daniela pro dospělé autisty, nadační fond dětské onkologie Krtek a jiné.

Pomáháme adopcí na dálku chlapci Sheldonovi splnit si sen –vystudovat školu, prostřednictvím společnosti Pro-Kontakt.

DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Komu se ještě nechce domů?

V družině vítáme všechny děti z prvního stupně ZŠ. Každý týden začínáme novým tématem, o kterém se učíme zábavnou a akční formou se spoustou zajímavostí. Skvérák se může rozhodnout, zda se tématu bude věnovat dále a více do hloubky. Skvéráci se učí pracovat v týmu, rozvrhnout si čas a využít naplno svých silných stránek. Družina je z velké části vedena v angličtině, student tak zlepšuje svůj mluvený projev bez ostychu a zvládá plynule přecházet z mateřského jazyka do angličtiny a zpět.

Ve školním klubu pro druhý stupeň dáváme Skvérákům možnost pracovat společně na dlouhodobých projektech, využívat třídy jako studovny a společně trávit čas po škole. Také se každý týden schází během tematicky zaměřených přednášek, které pro ně připravují naši kolegové a externisti. Mohou se těšit třeba na preventivní programy, umělecké psaní, vědecké pokusy nebo zkoumání zajímavých lokalit ve světě.

KROUŽKY

Jazyky? Umění?
Vybere si každý.

Nabízíme širokou škálu kroužků, do kterých se můžou děti přihlásit vždy na začátku pololetí. Nabídku kroužků průběžně rozšiřujeme a upravujeme podle přání našich studentů.  Každé pololetí pak spouštíme jen ty kroužky, o které je dostatečný zájem.

Seznam kroužků

Literatura

45 min / 3 000 Kč– pololetí

Děti se seznámí s knihami jedinečným způsobem. Naučí se, jak pokládat otázky, mít trpělivost, respektovat se a poslouchat navzájem. Kroužek je v anglickém jazyce.

Španělština

60 min / 3 200 Kč – pololetí

Nebudeme se učit jen mluvit, číst a psát, ale na dálku navštívíme španělsky hovořící země světa a dozvíme se něco o jejich historii, kultuře nebo třeba jídle.

Cambridge klub

45 min / 3 000 Kč– pololetí

Cambridge klub je určený pro Skvéráky od čtvrtého ročníku. Je zaměřený na Cambridge Education - více čtení, psaní, mluvení  a poslechu a to pod záštitou Cambridge qualifications.

Výtvarka

60 min / 3 200 Kč– pololetí

Skvéráci se naučí pracovat s hedvábím, fi mo hmotou a dalšími méně známými materiály. Smyslem kroužku je zlepšení jemné motoriky, zapojení dětské fantazie a rozvoj smyslového vnímání.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

90 min / 8000 Kč - kurz

Naše kurzy, vedené kvalifikovanými učiteli, zvýší šance Skvéráků na úspěšné složení testů z matematiky a českého jazyka, tedy předmětů, kterých se studenti často zbytečně obávají. Náplní je učivo podle rámcového vzdělávacího plánu základních škol.
 

Keramika

60 min / 3 200 Kč – pololetí

Děti si vyzkouší a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami.

Drama klub

60 min / 3 200 CZK – pololetí

Budeme učit děti herectví skrze cvičení na důvěru, uvolnění a představivost. Děti se naučí spolupracovat na divadelní hře již od samého začátku – psaní divadelní hry, práce s postavami, samotné hraní. Kroužek je v anglickém jazyce.

Minecraft klub

60 min / 3 500 CZK – pololetí

Děti budou mít možnost rozvíjet svou kreativitu a fantazii. Budou se učit rozvíjet své matematické dovednosti vytvářením objektů ve 3D světě pomocí souřadnicového systému hry Minecraft

Vědecký kroužek
60 min / 3 200 Kč – pololetí

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplňuje zvídavost. Cílem kroužku je Skvéráky seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.

Foto kroužek
60 min / 5 000 Kč – pololetí

Skvéráci se naučí, co to fotografie je, její vývoj i práci s fotoaparátem samotným. Cílem kroužku je Skvéráky seznámit s vlastním, anebo školním fotoaparátem a základními fotografickými režimy. Také se naučí, jak využívat fotoaparát v mobilním telefonu. Budou fotografovat různé náměty, jako je zátiší, příroda, portrét, krajina, makro a spousty dalších. Nedílnou součástí kroužku bude také základní úprava fotografií, jako je vyrovnání barev, ořez, základní retušovací nástroje, tvorba vlastních barevných filtrů a další.

Šachový kroužek
45 min / 3 000 Kč – pololetí

Skvéráci se v kroužku naučí pravidla a strategie šachu a zároveň rozvinou kladný vztah ke společenské hře a skvěle se pobaví. Kroužek je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit královskou hru a zároveň mají touhu rozšiřovat své znalosti, dovednosti a zlepšovat výsledky. Prostřednictvím výuky Skvéráci trénují pozornost, paměť, přemýšlení, předvídání a plánování činností. Kroužek je v anglickém jazyce.

Počítače a bezpečný internet
60 min / 3 200 Kč – pololetí

V tomto kroužku si Skvéráci upevní znalosti a dovednosti při práci s počítačem. Naučí se pracovat s textovými editory, seznámí se s počítačovou grafikou, úpravou fotografií, skenováním atd. Při práci na internetu se naučí vyhledat užitečné a zajímavé informace z bezpečných serverů. Zjistí, jaká jsou rizika sociálních sítí, na co si dát pozor při on-line komunikaci nebo co je to kyberšikana a jak se proti ní bránit. Naučí se kriticky posuzovat informace na internetu a chovat se obezřetně při posílání citlivějšího obsahu, jako jsou osobní data či soukromé materiály. Seznámí se i s pravidly pro zabezpečení počítače.

Sportovky

60 min / 3 200 CZK – pololetí

Vyzkoušíme si gymnastiku, atletiku, fotbal, basketbal, vybíjenou,floorbal i různé sportovní hry. Naučíme se spolupráci, komunikaci ale i vyrovnávat se s prohrou/výhrou.

Square studentský parlament 

Aktivně zapojujeme žáky do života školy. Zástupci školního parlamentu z 2. – 9. třídy se pravidelně scházejí k řešení podnětů, co ve škole zlepšit a jak proměnit k lepšímu prostředí a atmosféru školy. Učí se, jak vést otevřenou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Studentský parlament realizuje akce a projekty, které upevňují bezpečné sociální klima ve škole, a přispívá ke zlepšení života komunity MČ Prahy 4 a veřejnosti. V neposlední řadě rozvíjí řadu kompetencí, které se dětem mohou hodit v budoucím profesním i osobním životě.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Žádost o zapsání dítěte do ZŠ

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva za rok 21/22

Výroční zpráva za rok 20/21

Výroční zpráva za rok 19/20

Výroční zpráva za rok 18/19

Zajímá vás víc
nebo se chcete rovnou 
přijít podívat?

Napište na ahoj@skolasquare.cz, nebo nám na sebe nechte kontakt a my se vám ozveme.

Základní škola a gymnázium Square 
Svatoslavova 6, Praha 4 – Nusle